MAHA TET

Maha Teacher Eligibility Test

Maha Teacher Eligibility Test

Mode of ExamOffline
LevelProfessional
Level of ExamState Level

“बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९” मधील तरतूदीनुसार इथून पुढे सर्व प्राथमिक शिक्षकांकरिता (इ. १ ली ते ८ वी) “शिक्षक पात्रता परीक्षा” (Teacher Eligibility Test) अनिवार्य करण्यात येत आहे. 

ही बाब प्राथमिक शिक्षण (इ. १ ली ते ८ वी) देणा-या सर्व शाळांमध्ये (सर्व व्यवस्थापन, सर्व माध्यम, सर्व परीक्षा मंडळे, अनुदानित/विना अनुदानित/कायम विना अनुदानित इ.) सर्व शिक्षकांना लागू राहील.

“शिक्षक पात्रका परीक्षा” (Teacher Eligibility Test) मध्ये कनिष्ठ प्राथमिक (इ. १ ली ते ५ वी) व वरिष्ठ प्राथमिक (इ.६ वी ते ८ वी) या दोन गटातील शिक्षकांसाठी प्रत्येकी एक स्वतंत्र प्रश्नपत्रिका राहतील. दोन्ही गटासाठी अर्ज करणा-या उमेदवारास दोन्ही प्रश्नपत्रिका आवश्यक राहील. 

या दोन्ही प्रश्नपत्रिकेचे स्वरुप व काठिण्य पातळी अनुक्रमे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालेय अभ्यासक्रमावर आधारित राहील. 

परीक्षा शुल्क 
 

प्रवर्ग

फक्त पेपर - १ 
किंवा पेपर - २

पेपर - १ 
व पेपर - २

सर्वसाधारण, इ.मा.व., वि.मा.प्र. व वि.जा.भ.ज.

रू. ५००/-

रू. ८००/-

अनु.जाती, अनु.जमाती व अपंग 
(Differently abled person)

रू. २५०/-

रू. ४००/-

महाटीईटी माहिती

पात्रता गुण 

या परीक्षेमध्य़े किमान ६० टक्के गुण प्राप्त करणा-या उमेदवारास (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त जाती/जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग, इतर मागासप्रवर्ग आणि अपंग उमेदवारांना ५५ टक्के) उत्तीर्ण समजण्यात येईल.

वारंवारता आणि वैधता 

“शिक्षक पात्रता परीक्षा” (Teacher Eligibility Test) दरवर्षी आवश्यकतेप्रमाणे (किमान एकदा) शासनामार्फत घेण्यात येईल. 

उत्तीर्ण उमेदवारांना शासनातर्फे शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test) प्रमाणपत्र देण्यात येईल. या प्रमाणपत्राची वैधता निर्गमित केलेल्या दिनांकपासून ७ वर्षे राहील. 

शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना गुणवत्ता पातळीत वाढ करण्यासाठी सदर परीक्षेस कितीही वेळा प्रविष्ठ होता येईल. 

शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण होणा-या उमेदवाराला थेटपणे नोकरी मिळणार नाही किंवा नोकरीसाठी त्यांचा कोणताही हक्क राहणार नाही.

कार्यपध्दती 

“शिक्षक पात्रता परीक्षा” (Teacher Eligibility Test) शासनातर्फे किंवा शासनाने नियुक्त केलेल्या प्राधिकरण/संस्थाद्वारे घेण्यात येईल. ह्या परीक्षेचा खर्च भागविण्यासाठी प्राधिकरण/संस्थाना योग्य ती फी आकारण्याची मुभा राहील. 

“शिक्षक पात्रता परीक्षा” (Teacher Eligibility Test) आयोजन करण्याची सर्व जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांच्यावर सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांनी सर्व बाबींचा विचार करुन परीक्षा घेण्याचे व्यवस्थित नियोजन करावे यामध्ये उमेदवाराकडून अर्ज स्वीकारण्यापासून मुलांना पात्रता प्रमाणपत्र देण्याच्या सर्व बाबींचा (उदा:- ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज स्वीकारणे, प्रश्नपत्रिका तयार करणे, केंद्रावर परीक्षा घेणे, उत्तरपत्रिका तयार करणे, केंद्रावर परीक्षा घेणे, उत्तरपत्रिका OMR पध्दतीने तपासणी करणे, ऑनलाईन पध्दतीने निकाल जाहीर करणे, उत्तीर्ण उमेदवारांना विशिष्ट (युनिक) नोंदणी क्रमांक देणे इत्यादी ) अंतर्भाव असेल. परीक्षा परिषदेने शक्य तो सर्व बाबीकरिता संगणकीय पध्दतीचा वापर करावा.

विद्यार्थी मित्र लवकरच शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सराव परीक्षा घेणार आहे.

नाव नोंदणी करिता TET    MOCK EXAM REGISTRATION

 

 

TET    MOCK EXAM REGISTRATION

Read More | NEET UG

Click here Details of All  : Entrance Exams 2018

अर्हता 
“बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ च्या तरतूदी लक्षात घेता, राज्यामध्ये इथून पुढे सर्व प्राथमिक शिक्षकांसाठी (इयत्ता १ ली ते ८ वी करिता) खालीलप्रमाणे किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता व शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करण्यात येत आहे. 

१.१) इयत्ता पहिली ते पाचवीकरिता:- 

अ) शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता- 

(i) मान्यता प्राप्त मंडळाची किमान ५० टक्के गुणांसह उच्च माध्यमिक (किंवा समकक्ष) परीक्षा उत्तीर्ण आणि मान्यताप्राप्त संस्थेची प्राथमिक शिक्षणशास्त्र दोन वर्षाची पदविका (D.T.ED) उत्तीर्ण (त्यास कोणतेही नाव दिले असो) 

किंवा 

(ii) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या (National Council for Teacher Education) (Regulations, Norms and Procedure), Regulations, 2002 नुसार मान्यता प्राप्त मंडळाची किमान ४५ टक्के गुणांसह उच्च माध्यमिक (किंवा समकक्ष) परीक्षा उत्तीर्ण आणि मान्यताप्राप्त संस्थेची प्राथमिक शिक्षणशास्त्र दोन वर्षाची पदविका उत्तीर्ण (त्यास कोणतेही नाव दिले असो). 

किंवा 

(iii) मान्यता प्राप्त मंडळाची किमान ५० टक्के गुणांसह उच्च माध्यमिक (किंवा समकक्ष) परीक्षा उत्तीर्ण आणि मान्यताप्राप्त संस्थेची, चार वर्षाची प्राथमिक शिक्षणशास्त्र पदवी (Bachelor of Elementary Education) उत्तीर्ण 

किंवा 

(iv) मान्यता प्राप्त परीक्षा मंडळाची किमान ५० टक्के गुणांसह उच्च माध्यमिक (किंवा समकक्ष) परीक्षा उत्तीर्ण आणि मान्यताप्राप्त संस्थेची शिक्षणशास्त्र विषयात दोन वर्षाची पदविका (विशे शिक्षण) 

किंवा 

(v) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी आणि मान्यताप्राप्त संस्थेची शिक्षणशास्त्र दोन वर्षाची पदविका उत्तीर्ण (त्यास कोणतेही नाव दिले असो), 

(vi) शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग क्रमांक टसीएम-२००९/३६/०९/माश-४, दि. १० जून, २०१० अन्वये उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षेच्या (MCVC) शाखेअंतर्गत कृषी गटातील Horticulture and Crop Science आणि आरोग्य वैद्दकिय सेवागटातील Crench and Pre School Management परीक्षा उत्तीर्ण आणि मान्यता प्राप्त संस्थेची शिक्षण शास्त्रात दोन वर्षाची पदविका 

ब) शिक्षक पात्रता परीक्षा ( MAHATET) 

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद, (NCTE) यांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार केंद्र शासन किंवा महाराष्ट्र शासनाद्वारे आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण. 

१.२) इयत्ता ६ वी ते ८ वी करिता- 

अ) शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता- 

(i) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी आणि मान्यताप्राप्त संस्थेची प्राथमिक शिक्षणशास्त्र दोन वर्षाची पदविका उत्तीर्ण (त्यास कोणतेही नाव दिले असो) 

किंवा 

(ii) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या (National Council for Teacher Education) (Regulations, Norms and Procedure), Regulations, 2002 नुसार मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची किमान ४५ टक्के गुणांसह पदवी परीक्षा उत्तीर्ण आणि मान्यताप्राप्त संस्थेची शिक्षणशास्त्र विषयातील एक वर्षाची पदवी (Bachelor in Education) उत्तीर्ण (त्यास कोणतेही नाव दिले असो) 

किंवा 

(iii) मान्यता प्राप्त परीक्षा मंडळाची किंमान ५० टक्के गुणांसह उच्च माध्यमिक (किंवा समकक्ष) परीक्षा उत्तीर्ण आणि चार वर्षाची प्राथमिक शिक्षणशास्त्र पदवी (Bachelor of Elementary Education) उत्तीर्ण 

किंवा 

(iv) मान्यताप्राप्त परीक्षा मंडळाची किंमान ५० टक्के गुणांसह उच्च माध्यमिक (किंवा समकक्ष) परीक्षा उत्तीर्ण आणि चार वर्षाची B.A./B.Sc.Ed. or B.A.Ed./B.Sc.Ed. उत्तीर्ण 

किंवा 

(v) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी किमान ५० टक्के गुणांसह उत्तीर्ण आणि मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एक वर्षाची B.Ed. (Special Education) पदवी उत्तीर्ण. 

किंवा 

(vi) कृषी गटातील Horticulture and Crop Science आणि आरोग्य वैद्यकीय सेवा गटातील Crench and Pre School Management मधील पदवी परीक्षा उत्तीर्ण आणि मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची शिक्षणशास्त्रातील एक वर्षाची पदवी. 

आणि 

ब) शिक्षक पात्रता परीक्षा (T.E.T) 

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) यांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार केंद्र शासन किंवा महाराष्ट्र शासनाद्वारे आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण. 
 

विद्यार्थी मित्र लवकरच शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सराव परीक्षा घेणार आहे.

नाव नोंदणी करिता TET    MOCK EXAM REGISTRATION

 

 

TET    MOCK EXAM REGISTRATION

Read More | NEET UG

Click here Details of All  : Entrance Exams 2018

| Govt. & Private Jobs, Internships, Campus Drive, Off-campus & many more |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Get free Educational & jobs alert on WhatsApp OR Telegram(https://t.me/VidyarthiMitra) Save this mobile number (77200 25900) on your phone as VidyarthiMitra.org and send WHATSAPP message (Your Name, City & Interest)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'विद्यार्थी मित्र' जॉईन करा आणि मिळवा न्यूज, नोकरी, शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांच्या जाहिराती व माहिती अगदी विनामूल्य ते ही आपल्या व्हॉटस्अॅपवर किंवा* *टेलेग्राम (https://t.me/VidyarthiMitra) हा मोबाईल नं. सेव्ह करून आपले <नाव> <शहराचे नाव> <नोकरी> ७७२०० २५९०० मेसेज पाठवा

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

पाठ्यक्रम (अभ्यासक्रम) 
पेपर(१) (इ. १ ली ते इ. ५ वी – प्राथमिक स्तर)
१) बालमानसशास्त्र व अध्यापनशास्त्र :- 

या विषयाच्या अनुषंगाने विचारण्यात येणारे प्रश्न हे शैक्षणिक मानसशास्त्र यासंबधी व ६ ते ११ वर्षे वयोगटाच्या विद्यार्थ्याच्या अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेसंबधी असतील. याच बरोबर विशेष गरजा असणारी बालके, त्यांची गुणवैशिष्ट्ये, शालेय आंतरक्रिया, उत्तम शिक्षकाची गुणवैशिष्ट्ये यांच्यावर आधारीत प्रश्नांचाही सामावेश असेल. तसेच विविध विषयांच्या अध्यापन पध्दती, मूल्यमापन पध्दती यावर आधारीत प्रश्नांचा सामावेश राहील. 

या विषयासाठी अध्यापत शिक्षण पदविका अभ्यासक्रमावर आधारीत विहित सध्या राज्यात सुरु असलेला पाठ्यक्रम लागू राहील. 

२) भाषा-१ व भाषा-२ 

या परीक्षेसाठी खालील गटाप्रमाणे भाषा १ व भाषा-२ विषय घेता येतील. 
 

भाषा-१

मराठी

इंग्रजी

उर्दू

भाषा-२

इंग्रजी

मराठी

मराठी किंवा इंग्रजी


इ. १ ली ते ५ वी असलेला अभ्यासक्रमातील पाठ्यक्रम राहील. 

३) गणित:- 

गणित विषयाशी संबंधित प्रश्न हे गणितातील मूलभूत संबोध, तार्किकता, समस्या निराकरण व गणित विषयाचे अध्यापनशास्त्रीय ज्ञान या मुद्द्यांवर आधारीत असतील. 

गणित विषयाची व्याप्ती इ. १ ली ते इ. ५ वी च्या प्रचलित अभ्यासक्रमावरील असेल. 

४ परीसर अभ्यास :- 

परिसर अभ्यास विषयाशी संबंधित प्रश्न हे इतिहास, नागरीक शास्त्र, भूगोल, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण या विषयातील मूलभूत संबोध व या विषयाचे अध्यापनशास्त्रीय ज्ञान या मुद्द्यांवर आधारीत असतील. 

परिसर अभ्यासाची व्याप्ती इ. १ ली ते ५ वी च्या प्रचलित अभ्यासक्रमानुसार असतील. मात्र पुनर्रचित प्राथमिक शिक्षण अभ्यासक्रम-२०१२ मध्ये इ. १ ली व इ. २री ला स्वतंत्रपणे परिसर अभ्यास हा विषय नाही. परिसर अभ्यास हा विषय प्रथम भाषा व गणित या विषयामध्ये एकात्मिक पध्दतीने समाविष्ट केलेला आहे. इ ३ री ते इ. ५ वी चा प्राथमिक शिक्षण अभ्यासक्रम २००४ मधील इतिहास. नागरीक शास्त्र, भूगोल, सामान्य विज्ञान या विषयांचा पाठ्यक्रम लागू राहील. 

काठिण्य पातळी :- वरील सर्व विषयांच्या इयत्ता १ ली ते ५ वी चे अभ्यासक्रमातील घटकावर, माध्यमिक शालांत परीक्षेच्या काठिण्य पातळीचे प्रश्न असतील. 

संदर्भ:- 

प्रचलित प्राथमिक शिक्षण अभ्यासक्रम व पाठक्रम 

प्रचलित अध्यापक शिक्षण पदविका अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रम 

संबंधित विषयांची राज्य शासनाची विहित केलेली प्रचलित इ. १ ली ते १० वी ची पाठ्यपुस्तके 

पेपर(२) (इ. ६ वी ते ८ वी – उच्च प्राथमिक स्तर) 

पाठ्यक्रमाची (Syllabus) व्याप्ती :- 

१) बालमानसशास्त्र व अध्यापनशास्त्र:- 

या विषयाच्या अनुषंगाने विचारण्यात येणारे प्रश्न हे शैक्षणिक मानसशास्त्र यासंबंधी व ११ ते १४ वर्ष वयोगटाच्या विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेसंबंधी असतील. याच बरोबर विशेष गरजा असणारी बालके, त्यांची गुणवैशिष्ट्ये, शालेय आंतरक्रिया, उत्तम शिक्षकाची गुणवैशिष्ट्ये यांच्यावर आधारीत प्रश्नांचाही समावेश राहील. तसेच विविध विषयांच्या अध्यापन पध्दती, मूल्यमापन पध्दती यावर आधरीत प्रश्नांचा समावेश राहील.

या विषयासाठी प्रचलित अध्यापक शिक्षण पदविका अभ्यासक्रम व ११ ते १४ वयोगटाशी सबंधित प्रचलित बी. एड. अभ्यासक्रमातील भाग या अभ्यासक्रमावर आधारीत विहित केलेला व सध्या राज्यात सुरु असलेला पाठ्यक्रम लागू राहील. 

(२)भाषा-१ तसेच (३)भाषा-२ 

या परीक्षेसाठी खालील गटाप्रमाणे भाषा-१व भाषा-२ विषय घेता येतील. 
 

भाषा-१

मराठी

इंग्रजी

उर्दू

भाषा-२

इंग्रजी

मराठी

मराठी किंवा इंग्रजी


इ. ६ वी ते ८ वी प्रचलित प्राथमिक शिक्षण अभ्यासक्रमामधील संबंधित भाषेचा पाठक्रम लागू राहील. 

४अ) गणित व विज्ञान विषय गट- 

गणित व विज्ञान विषय गटासाठी एकूण ६० गुण असून त्यापैकी ३० गुण गणितासाठी व ३० गुण विज्ञानासाठी राहतील. या विषय गटातील प्रश्न हे विज्ञान व गणितातील मूलभूत संबोध, समस्या निराकरण क्षमता, गणित व विज्ञानाचे अध्यापन शास्त्रीय ज्ञान या संबधीचे असतील. 

प्रचलित प्राथमिक शिक्षण अभ्यासक्रमामधील संबंधित विषयाचा इयत्ता ६ वी ते ८ वी चा पाठक्रम लागू राहील. 

४ब) सामाजिक शास्त्रे विषय गट- 

सामाजिक शास्त्रासाठी एकूण ६० गुणांचे प्रश्न असतील. सदर प्रश्न हे सामाजिक शास्त्रातील संकल्पन, आशय व अध्यापन शास्त्रीय ज्ञानासंबंधी असतील. 

प्रचिलत प्राथमिक शिक्षण अभ्यासक्रम इ. ६वी ते ८वी च्या अभ्यासक्रमावर मधील संबंधित विषयाचा पाठ्यक्रम लागू राहील. 

काठिण्य पातळी :- वरील सर्व विषयांच्या इयत्ता ६ वी ते ८ वी चे अभ्यासक्रमातील घटकावर, उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षेच्या काठिण्य पातळीचे प्रश्न असतील. 

संदर्भ:- 

प्रचलित प्राथमिक शिक्षण अभ्यासक्रम इ. ६ वी ते ८ वी व पाठ्यक्रम 

प्रचलित अध्यापक शिक्षण पदविका अभ्यासक्रम व पाठक्रम 

प्रचलित संबंधित विषयांची राज्य शासनाने विहित केलेली प्रचलित इ. १ ली वी ते १२ वी ची पाठ्यपुस्तके 

प्रचलित बी.एड्. अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रम

संपर्क

पत्ता : 
आयुक्त(परीक्षा परिषद),
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, 
१७, डॉ. आंबेडकर मार्ग, 
पुणे - ४११ ००१

दूरध्वनी क्रमांक:०२०-२६१२३०६६/६७ 

फॅक्स : ०२०-२६१२९९१९

ई-मेल:mahatet2017@gmail.com

प्रश्नपत्रिका आराखडा 

शिक्षक पात्रता परीक्षा ही दोन स्तरावर घेतली जाणार आहे.

  • प्राथमिक स्तर ( पेपर एक I) इ. १ ली ते इ. ५ वी वर्गासाठी अध्यापन करु इच्छिणा-या शिक्षकांसाठी
  • उच्च प्राथमिक स्तर (पेपर-दोन II) इ. ६ वी ते इ. ८ वी या वर्गासाठी अध्यापन करु इच्छिणा-या शिक्षकांसाठी 
  • प्राथमिक व उच्च प्राथमिक या दोन्ही स्तरावर अध्यापन करु इच्छिणा-या शिक्षकांसाठी दोन्ही पेपर अनिवार्य असतील.

पेपर(१) (इ. १ ली ते इ. ५ वी – प्राथमिक स्तर)

एकूण गुण १५० 

कालावधी-२ तास ३० मिनिटे 
 

अ.क्र.

विषय (सर्व विषय अनिवार्य)

गुण

प्रश्न संख्या

प्रश्न स्वरुप

बाल मानसशास्त्र व अध्यापन शास्त्र

३०

३०

बहुपर्यायी

भाषा-१

३०

३०

बहुपर्यायी

भाषा-२

३०

३०

बहुपर्यायी

गणित

३०

३०

बहुपर्यायी

परिसर अभ्यास

३०

३०

बहुपर्यायी

 

एकूण

१५०

१५०

 


पेपर(२) (इ. ६ वी ते ८ वी – उच्च प्राथमिक स्तर) 

एकूण गुण १५० 

कालावधी-२ तास ३० मिनिटे 
 

अ.क्र.

विषय (सर्व विषय अनिवार्य)

गुण

प्रश्न संख्या

प्रश्न स्वरुप

बाल मानसशास्त्र व अध्यापन शास्त्र

३०

३०

बहुपर्यायी

भाषा-१

३०

३०

बहुपर्यायी

भाषा-२

३०

३०

बहुपर्यायी

अ) गणित व विज्ञान 
         किंवा
ब) सामाजिक शास्त्रे (Social Studies)

६०

६०

बहुपर्यायी

 

एकूण

१५०

१५०

 


पेपर II मधील अ.क्र १ ते ३ विषय अनिवार्य आहेत. गणित व विज्ञान शिक्षकांसाठी विषय ४ मधील “अ” आणि सामाजिक शास्त्र शिक्षकांसाठी विषय ४ मधील “ब” व इतर शिक्षकांसाठी विषय क्र ४ मधील “अ” किंवा “ब” पैकी कोणताही एक विषय निवडता येईल.

प्रश्नपत्रिका आराखडा व स्वरूप 

शिक्षक पात्रता परीक्षा ही दोन स्तरावर घेतली जाणार आहे.

  • प्राथमिक स्तर ( पेपर एक I) इ. १ ली ते इ. ५ वी वर्गासाठी अध्यापन करु इच्छिणा-या शिक्षकांसाठी
  • उच्च प्राथमिक स्तर (पेपर-दोन II) इ. ६ वी ते इ. ८ वी या वर्गासाठी अध्यापन करु इच्छिणा-या शिक्षकांसाठी 
  • प्राथमिक व उच्च प्राथमिक या दोन्ही स्तरावर अध्यापन करु इच्छिणा-या शिक्षकांसाठी दोन्ही पेपर अनिवार्य असतील.

पेपर(१) (इ. १ ली ते इ. ५ वी – प्राथमिक स्तर)

एकूण गुण १५० 

कालावधी-२ तास ३० मिनिटे 

पेपर(१) (इ. १ ली ते इ. ५ वी)

अ. क्र. माध्यम पेपर सांकेतांक

विभाग १

विभाग २

विभाग ३

विभाग ४

विभाग ५

भाषा (३० गुण)

भाषा (३० गुण)

बालमानसशास्र व अध्यापनशास्र (३० गुण)

गणित (३० गुण)

परिसर अभ्यास (३० गुण)

प्रश्न क्र.१ ते ३०

प्रश्न क्र.३१ ते ६०

प्रश्न क्र.६१ ते ९०

प्रश्न क्र.९१ ते १२०

प्रश्न क्र.१२१ ते १५०

मराठी

१०१

इंग्रजी

मराठी

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी

इंग्रजी

२०१

इंग्रजी

मराठी

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी

उर्दु

३०१

इंग्रजी किंवा मराठी

उर्दु

उर्दु व इंग्रजी

उर्दु व इंग्रजी

उर्दु व इंग्रजी

हिंदी

४०१

इंग्रजी किंवा मराठी

हिंदी

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी

बंगाली

५०१

इंग्रजी किंवा मराठी

बंगाली

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी

कन्नड

६०१

इंग्रजी किंवा मराठी

कन्नड

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी

तेलुगु

७०१

इंग्रजी किंवा मराठी

तेलुगु

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी

गुजराती

८०१

इंग्रजी किंवा मराठी

गुजराती

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी

सिंधी

९०१

इंग्रजी किंवा मराठी

सिंधी

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी


पेपर(२) (इ. ६ वी ते ८ वी – उच्च प्राथमिक स्तर) 

एकूण गुण १५० 

कालावधी-२ तास ३० मिनिटे 
 

पेपर(२) (इ. ६ वी ते ८ वी)

अ. क्र.

माध्यम

पेपर सांकेतांक

विभाग १

विभाग २

विभाग ३

विभाग ४

भाषा (३० गुण)

भाषा (३० गुण)

बालमानसशास्र व अध्यापनशास्र (३० गुण)

गणित व विज्ञान (६० गुण)

सामाजिक शास्र (६० गुण)

प्रश्न क्र.१ ते ३०

प्रश्न क्र.३१ ते ६०

प्रश्न क्र.६१ ते ९०

प्रश्न क्र.९१ ते १५०

प्रश्न क्र.९१ ते १५०

मराठी

१०२

इंग्रजी

मराठी

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी

इंग्रजी

२०२

इंग्रजी

मराठी

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी

उर्दु

३०२

इंग्रजी किंवा मराठी

उर्दु

उर्दु व इंग्रजी

उर्दु व इंग्रजी

उर्दु व इंग्रजी

हिंदी

४०२

इंग्रजी किंवा मराठी

हिंदी

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी

बंगाली

५०२

इंग्रजी किंवा मराठी

बंगाली

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी

कन्नड

६०२

इंग्रजी किंवा मराठी

कन्नड

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी

तेलुगु

७०२

इंग्रजी किंवा मराठी

तेलुगु

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी

गुजराती

८०२

इंग्रजी किंवा मराठी

गुजराती

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी

सिंधी

९०२

इंग्रजी किंवा मराठी

सिंधी

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी

मराठी व इंग्रजी


पेपर II मधील अ.क्र १ ते ३ विषय अनिवार्य आहेत. गणित व विज्ञान शिक्षकांसाठी विषय ४ मधील “अ” आणि सामाजिक शास्त्र शिक्षकांसाठी विषय ४ मधील “ब” व इतर शिक्षकांसाठी विषय क्र ४ मधील “अ” किंवा “ब” पैकी कोणताही एक विषय निवडता येईल. 

महाटीईटी माहिती

संपर्क

पत्ता : 
आयुक्त,
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, 
१७, डॉ. आंबेडकर मार्ग, 
पुणे - ४११ ००१

हेल्पलाईन नंबर : 
1800-267-2233 

 

ई-मेल:msce.mahatet2018@gmail.com

Terms & Condition

Online Payment (T&C)

विद्यार्थी मित्र लवकरच शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सराव परीक्षा घेणार आहे.

नाव नोंदणी करिता TET    MOCK EXAM REGISTRATION

 

 

TET    MOCK EXAM REGISTRATION

Read More | NEET UG

Click here Details of All  : Entrance Exams 2018

| Govt. & Private Jobs, Internships, Campus Drive, Off-campus & many more |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Get free Educational & jobs alert on WhatsApp OR Telegram(https://t.me/VidyarthiMitra) Save this mobile number (77200 25900) on your phone as VidyarthiMitra.org and send WHATSAPP message (Your Name, City & Interest)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'विद्यार्थी मित्र' जॉईन करा आणि मिळवा न्यूज, नोकरी, शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांच्या जाहिराती व माहिती अगदी विनामूल्य ते ही आपल्या व्हॉटस्अॅपवर किंवा* *टेलेग्राम (https://t.me/VidyarthiMitra) हा मोबाईल नं. सेव्ह करून आपले <नाव> <शहराचे नाव> <नोकरी> ७७२०० २५९०० मेसेज पाठवा

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Application Start Date :

25th April 2018

Application End Date :

22nd May 2018

Exam Date :

15th July 2018

Result Date :
Conducted By :

Maharashtra State Council Of Examination,Pune

Official Website : https://mahatet.in

Recent News View All