Board Exams

Board Exams

इ. १२ वी परीक्षा मार्च-एप्रिल २०२२ च्या प्रात्यक्षिक परीक्षेसंदर्भात मार्गदर्शक सूचना

PUBLISH DATE 11th February 2022

कोविड-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ बी) परीक्षा मार्च-एप्रिल २०२२ च्या प्रात्यक्षिक परीक्षेसंदर्भात मार्गदर्शक सूचना व विषयनिहाय सुधारित नियोजनाबाबत

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा अंतर्गत लेखी परीक्षा दिनांक ४/३/२०२२ से ३०/३/२०२२ या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच १२ वी प्रात्यक्षिक श्रेणी, तोंडी व इतर अंतर्गत मूल्य परीक्षा दिनांक १४/२/२०२२ दिनांक ०३/०३/२०२२ आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत.

                   तसेच मंडळाने उपरोक्त प्रमाणे निर्धारित केलेल्या कालावधीत विद्यार्थी कोरोनाबाधित झाल्यामुळे अथवा अन्य वैद्यकीय/अपरिहार्य कारणांमुळे प्रात्यक्षिक, श्रेणी, तोंडी परिक्षा, प्रकल्प व तत्सम परीक्षा देऊ न शकल्यास अशा विद्यार्थ्यांची सदर परीक्षा लेखी परीक्षेनंतर दि.३१/०३/२०२२ ते दि.१८/४/२०२२ या कालावधीत आयोजित करण्यात यावी. Out of Turn चा कालावधी उपरोक्त कालावधीतच समाविष्ट असेल त्यामुळे Out of Turn साठी स्वतंत्र कालावधी देण्यात येणार नाही. या कालावधीतील परीक्षांसाठी कोणतेही वेगळे शुल्क आकारण्यात येऊ नये.

             उपरोक्त प्रात्यक्षिक, श्रेणी, तोंडी परीक्षांना प्रविष्ट झालेल्या परीक्षार्थ्यांसाठी व अन्य घटकांसाठी कोविड १९ विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर विशेष मार्गदर्शक सूचना विषयनिहाय सुधारित नियोजन मंडळामार्फत निश्चित करण्यात आलेले आहे. सदर सूचना व विषयनिहाय सुधारित नियोजन पत्रासोबत जोडण्यात येत असून त्या विभागीय मंडळास्तरावरून सर्व उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्राचार्य यांच्यामार्फत सर्व परीक्षार्थ्यांच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात. विशेष मार्गदर्शक सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी होईल याबाबत दक्षता घेण्यात यावी.

विषय : भौतिकशास्त्र (५४)

वार्षिक प्रात्यक्षिक परीक्षेचे नियोजनः

वार्षिक प्रात्यक्षिक परीक्षा ही एक दीर्घ प्रयोग (Long Experiment), एक लघु प्रयोग (Short Experiment) व एक कृती (Activity) यावर घेण्यात यावी.

विषयनिहाय आराखडयानूसार खालीलप्रमाणे गुणदान करण्यात यावे.

विषयनिहाय आराखडयानूसार खालीलप्रमाणे गुणदान करण्यात यावे.

 1. एक दीर्घ प्रयोग (Long Experiment)

(१० गुण)

 1. एक लघु प्रयोग ( Short Experiment )

(५ गुण )

 1. एक कृती  (Activity)

(५ गुण )

 1. प्रमाणित प्रात्यक्षिक वही (Certified Journal)

(५ गुण )

 1. मौखिक परीक्षा (Oral Examination)

(५ गुण )

 

एकूण गुण-        ३० गुण

 

 

 

 

विषय : रसायनशास्त्र (५५)

वार्षिक प्रात्यक्षिक परीक्षेचे नियोजनः

रसायनशास्त्र विषयाकरिता प्रात्यक्षिक परीक्षेच्या मूल्यमापन आराखडयानुसार खालीलप्रमाणे प्रात्यक्षिक परीक्षा घेण्यात यावी.

विषयनिहाय आराखडयानूसार खालीलप्रमाणे गुणदान करण्यात यावे.

प्रश्न १ :  अ) प्रमाणित प्रयोगवही (certified Journal)                                                  

(५ गुण)

ब) मौखीकपरीक्षा(Viva Voce)    

(५ गुण)

प्रश्न २:   Volumetric Analysis

(१० गुण)

प्रश्न ३ : Chemical Kinetic/ Electrochemistry/ Detection of two basic radicals     

(१० गुण)

OR ( किंवा )

Chemical Kinetic/ Electrochemistry/ Detection of two basic radicals

(१० गुण)

प्रश्न ३: : a) Thermochemistry/ Detection of two acidic radicals / Preparation of One inorganic compound/ Preparation of one organic compound

(०६ गुण)

 •  

(०४ गुण)

                      एकूण गुण-       ३० गुण

विषय : जीवशास्त्र (५६)

वार्षिक प्रात्यक्षिक परीक्षेचे नियोजनः

जीवशास्त्र विषयाकरिता खालील आराखडयानुसार प्रात्यक्षिक परीक्षा घेऊन गुणदान करण्यात यावे..

विषयनिहाय आराखडयानूसार खालीलप्रमाणे गुणदान करण्यात यावे.

 1. मुख्य प्रयोग (Major Experiment )

(०४ गुण)

 1.  उपप्रयोग ( Minor Experiment )

(०३ गुण )

 1. उपप्रयोग (Minor Experiment )

(०३गुण )

 1. Spotting Experiments (A to J )

  A To  F पैकी कोणतेही दोन आणि G To J     पैकी कोणतेही दोन असे एकूण चार Spots, प्रत्येक spotting ला २.५ गुण

 

From A to F any two and G to J any two. Total Four Spots. Each carrying weightage of 2.5 marks

 

 

 

(१०गुण )

 1. प्रकल्प( Project)

(५ गुण )

 1. मौखिक परीक्षा (Viva Voce )

(०२ गुण )

 1. प्रयोग वही ( Journal )

(०३ गुण )

                      एकूण गुण-       ३० गुण

विषय :  सख्याशास्त्र (कला व शास्त्र ४० ) ( वाणिज्य ८८)

वार्षिक प्रात्यक्षिक परीक्षेचे नियोजनः

भाग १ व भाग २ च्या प्रत्येकी किमान तीन प्रात्यक्षिकांची निवड करावी. प्रश्नपत्रिकेच्या आराखड्यानुसार, घेतलेल्या प्रात्यक्षिकांतील भाग १ व भाग २ मधून प्रत्येकी दोन प्रश्न विचारावेत. विद्यार्थ्यांने या चार प्रश्नांपैकी तीन प्रश्न सोडवावेत. पाच गुण प्रमाणित केलेल्या प्रात्यक्षिक वही / जर्नलला असतील.

विषयनिहाय आराखडयानूसार खालीलप्रमाणे गुणदान करण्यात यावे.

 1. गणित भाग-१ चे किमान तीन व भाग-२ चे किमान तीन प्रात्यक्षिके लिहिलेली प्रमाणित प्रयोगवही (Certified Journal)

(०५ गुण)

 1. गणित भाग-१ मधून दोन व भाग-२ मधून दोन प्रश्नांपैकी कोणतेही तीन प्रश्न सोडविणे (प्रत्येकी पाच गुण)

(१५ गुण )

 

एकूण २० गुण

--------------------------------------------------------------------------------

VidyarthiMitra.org

Admission Guidance 2021: WhatsApp https://wa.me/917720025900

Get real-time alerts and all the news on your phone with the all-new VidyarthiMitra app. Download from Google Play

Aptitude Test | Career Counselling | Option From Filling | Admission Assistance | 

Call 77200 25900 or 77200 81400                   

11th Admissions (FYJC) & DTE Cut-off | Cutoffs 2021 |

We bring you the fastest and relevant notifications on Bank, Railways, and Govt Jobs. Stay Connected 
Join us on WhatsApp https://wa.me/917720025900

| Cutoffs & Opening Closing Ranks => CSAB 2021 | JoSSA 2021 | MHT-CET 2021 | MBA 2021 | Pharmacy 2021 | Polytechnic 2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Get free Educational & jobs alert on WhatsApp OR Telegram(https://t.me/VidyarthiMitra) Save this mobile number (77200 25900) on your phone as VidyarthiMitra.org and send WHATSAPP message (Your Name, City & Interest)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'विद्यार्थी मित्र' जॉईन करा आणि मिळवा न्यूज, नोकरी, शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांच्या जाहिराती व माहिती अगदी विनामूल्य ते ही आपल्या व्हॉटस्अॅपवर किंवा* *टेलेग्राम (https://t.me/VidyarthiMitra) हा मोबाईल नं. सेव्ह करून आपले <नाव> <शहराचे नाव> <नोकरी> ७७२०० २५९०० मेसेज पाठवा.